Medezeggenschapsraad 

 

De Medezeggenschapsraad in het kort:

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. Onze betrokken MR bestaat in schooljaar 2023-2024 uit 3 ouders en 3 personeelsleden.
 
De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet als het gaat om onderwijskundige of personele zaken. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.
 
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.
 
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
·          Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
·          Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
·          Beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn;
·          De samenstelling van de formatie;
·          De taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team;
·          De vaststelling van de schoolgids;
·          De vaststelling van de onderwijstijd.
 
En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
·          Beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag;
·          De taakverdeling binnen de schoolleiding;
·          Het vakantierooster;
·          Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school, vaststelling van de schoolgids; vaststelling van de onderwijstijd.
 
De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Met enige regelmaat wordt de schooldirectie uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Ook ouders en personeelsleden zijn van harte welkom om een vergadering bij te wonen.
 
In het statuut en het huishoudelijk reglement staan de formele afspraken rondom de MR. Denk daarbij aan de zittingstermijn, verkiezingen en de wijze waarop informatie wordt gegeven en ontvangen. Deze documenten zijn te vinden op de site onder het kopje documenten MR.

Als u ideeën of vragen heeft met betrekking tot onderwijskundige of personele zaken dan horen wij graag van u! Ook als u problemen op school signaleert of als u een bepaalde situatie niet naar genoegen met team of directie kunt bespreken, blijf er dan niet mee rondlopen. Neem contact op met een van de leden. Dat kan persoonlijk, via Schoudercom en  per e-mail:  mr.obsdewizzert@saamscholen.nl

Omdat wij het erg belangrijk vinden om contact te houden met onze achterban en om te weten wat er leeft, heeft de oudergeleding van de MR een klankbordgroep in het leven geroepen. Wilt u uw standpunt delen of meedenken over actuele zaken of zelf onderwerpen aandragen dan kunt u via het volgende mailadres contact opnemen met de oudergeleding: mr.obsdewizzertoudergeleding@gmail.com

Daarnaast kunt u de flyer van de MR via volgende link bekijken: MR flyer schooljaar 2017-2018

De MR is er ook voor u!

 

Documenten

Huishoudelijk reglement MR OBS De Wizzert: Huishoudelijk Reglement MR OBS De Wizzert 2017.pdf
Medezeggenschapsreglement OBS De Wizzert: Medezeggenschapsregelement OBS De Wizzert 2017.pdf
Medezeggenschapsstatuut OBS De Wizzert: Medezeggenschapsstatuut SAAM.pdf
Managementstatuut OBS De Wizzert: Organisatie inrichting SAAM - bijlage 1 managementstatuut.pdf
Activiteitenplan OBS De Wizzert: Activiteitenplan 2020-2021


Jaarverslag MR 2019-2020 en speerpunten MR 2020-2021: Jaarverslag MR 19-20
Jaarverslag MR 2018-2019 en speerpunten MR 2019-2020: Jaarverslag MR 18-19.pdf
Jaarverslag evaluatie MR 2017-2018 en speerpunten MR 2018-2019: Jaarverslag MR 2017-2018 en 2019-2020.pdf